نمونه کارها


اصلاح سیستم آبرسانی کارخانه کنتورسازی

اصلاح سیستم آبرسانی کارخانه کنتورسازی

با توسعه خط تولید و تست کیفی کنتورها در شرکت ایران انشعاب، سیستم آبرسانی با ضعف شدیدی روبرو شد. پس از بازدید و بررسی کادر متخصصان شرکت سیال سنجش از کارخانه، راه حل در اصلاح سیستم آبرسانی کارخانه دیده شد.

سپس طراحی و شبیه سازی پروژه به منظور حذف نوسانات و بهبود عملکرد دستگاه ها انجام گردید و اجرای آن مطابق طراحی به خوبی پیاده سازی شد.

در این پیاده سازی ساخت یک مخزن با طراحی بخصوص به جهت حذف نوسانات و تاثیر دستگاه ها بر یکدیگر در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون این سیستم بدون هیچ مشکلی در کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی و ساخت ستاپ تست و کالیبراسیون انواع کنتور

طراحی و ساخت ستاپ تست و کالیبراسیون انواع کنتور

ستاپ تست این مجموعه واقع در محل دفتر شرکت، به جهت اندازه گیری و صحت سنجی و بررسی دقت کنتورها طراحی و پیاده سازی شده است.

طراحی و ساخت ستاپ تست 1

این ستاپ شامل سیستم لوله کشی، پمپ، آکومولاتور هیدرولیکی، روتامتر، مخازن ذخیره آب، ترازوی دقیق، شیرهای قطع و وصل برقی، سنسورهای فشار و دما و بردهای داده برداری و کنترل می باشد.

طراحی و ساخت ستاپ تست 2

بروزترین استانداردها در طراحی این ستاپ لحاظ شده و عدم قطعیت ها محاسبه و به حداقل رسیده است. در عمل این ستاپ همزمان می تواند 3 نوع از کنتورهای مختلف را مورد تست قرار دهد.

طراحی و ساخت ستاپ تست 3

هوشمندسازی کنتورهای انرژی ساختمانی

هوشمندسازی کنتورهای انرژی ساختمانی

بــا توجــه بــه توســعه شــهر هــا از یــک ســو و رشــد فنــاوری و میــزان اســتفاده عمــوم از فنــاوری هــای جدیــد از ســوی دیگــر، بهره گیـری از اینترنـت اشـیاء و دسـتگاه های هوشـمند امـری ضـروری و اجتنـاب ناپذیـر بـه نظـر می رسـد.

ایـن پـروژه کـه یکـی از پروژه هــای توســعه ای شــرکت ســیال ســنجش محســوب می شــود، بــا اســتفاده از مکانیــزم انتقــال اطلاعــات ،WAN Lora GPRS و دیگـر مکانیـزم هـا قـادر بـه ارسـال و دریافـت اطلاعـات و فرامیـن مختلـف می باشـد و نیـاز بـه نیـروی انسـانی را کاهـش می دهـد.

هوشمندسازی کنتورهای انرژی ساختمانی - (3)

 یکـی از مزیـت هـای ایـن پـروژه تـلاش بـرای کـم مصـرف کـردن و افزایـش بـرد انتقـال داده بردهـای الکترونیکـی و هوشمندسـازی اسـت. همچنیـن ایـن بردهـا توانایـی اندازه گیـری و ارسـال داده هـای مصرفـی تمـام جریان سـنج هـای آبـی، گازی و برقـی را دارنـد و در انـواع صنعتـی، کشـاورزی و خانگـی قابـل اسـتفاده هسـتند.

هوشمندسازی کنتورهای انرژی ساختمانی - (2)

طزاحی و ساخت فلومتر آلتراسونیک زمان عبوری (Time Transient)

طزاحی و ساخت فلومتر آلتراسونیک زمان عبوری

پــروژه تحلیــل، طراحــی و ســاخت کنتــور فراصــوت زمــان انتقــال بــرای آب، ابتــدا بــا بررســی و تحلیــل نمونه هــای خارجــی و سـپس طراحـی و اعمـال نوآوری هـا بـا توجـه بـه اسـتانداردهای موجـود ماننـد R49 OIML انجـام گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه تحلیل هـای جریـان سـیاالت و میـزان افـت فشـار بـه دلیـل وجـود بازتاب دهنده هـا مقابـل جریـان، بازتـاب کننـده هـا بصـورت بهینـه طراحـی گردیده انـد.

طزاحی و ساخت فلومتر آلتراسونیک زمان عبوری

ایـن پـروژه کـه یکـی از پروژه هــای توســعه ای شــرکت ســیال ســنجش محســوب می شــود، بــا اســتفاده از مکانیــزم انتقــال اطلاعــات ،WAN Lora GPRS و دیگـر مکانیـزم هـا قـادر بـه ارسـال و دریافـت اطلاعـات و فرامیـن مختلـف می باشـد و نیـاز بـه نیـروی انسـانی را کاهـش می دهـد.

طزاحی و ساخت فلومتر آلتراسونیک زمان عبوری - (3)

 یکـی از مزیـت هـای ایـن پـروژه تـلاش بـرای کـم مصـرف کـردن و افزایـش بـرد انتقـال داده بردهـای الکترونیکـی و هوشمندسـازی اسـت. همچنیـن ایـن بردهـا توانایـی اندازه گیـری و ارسـال داده هـای مصرفـی تمـام جریان سـنج هـای آبـی، گازی و برقـی را دارنـد و در انـواع صنعتـی، کشـاورزی و خانگـی قابـل اسـتفاده هسـتند.

طزاحی و ساخت فلومتر آلتراسونیک زمان عبوری - 2

پروژه طراحی و ارتقاء آزمونگر وزنی کنتورهای آب مکانیکی

پروژه طراحی و ارتقاء آزمونگر وزنی کنتورهای آب مکانیکی

بــا توجــه بــه هــدف بلندمــدت شــرکت مبنــی بــر طراحــی و ســاخت صفــر تــا صــد دســتگاه آزمونگــر وزنــی (محاســبه خطــای نشــاندهی و کالیبراســیون) کنتورهــای آب مکانیکــی، در مرحلــه اول محقــق ســازی ایــن هــدف، یــک عــدد دســتگاه آزمونگــر چینـی را بومـی سـازی کـرده و بـه جهـت اسـتفاده در خـط تولیـد کارخانـه، آمـاده شـد.

طراحی و ارتقاء آزمونگر وزنی کنتورهای آب مکانیکی -

در ایـن پـروژه کـه بومـی سـازی نمونـه محصـول چینـی می باشـد، اهـداف افزایـش کیفیـت، افزایـش سـرعت آزمـون و حرکـت بـه سـوی پیاده سـازی تمـام اتوماتیـک دســتگاه محقــق شــدند. در راســتای تغییــرات ســاختاری بــه جــای اســتفاده از 20 دوربیــن ثابــت در نمونــه ی چینــی، از یــک دوربیـن متحـرک بـه جهـت خوانـدن مقـدار عـدد هـر کنتـور بـا اسـتفاده از پـردازش تصویـر اسـتفاده شـده اسـت.

طراحی و ارتقاء آزمونگر وزنی کنتورهای آب مکانیکی - (3)

تغییـر مهـم دیگـر، پیاده سـازی سیسـتم کنترلـی بـه جهـت کنتـرل دبـی آب عبـوری بـه صـورت خـودکار می باشـد. بـرای ایـن پیاده سـازی نیـاز بـه جایگزیـن کـردن سـه عـدد فلومتـر الکترومغناطیسـی بـا سـه روتامتـر موجـود در دسـتگاه بـوده تـا عمـل دریافـت بازخورد بـه خوبـی انجـام شـود و در نهایـت سیسـتم کنترلـی و رابـط کاربـری بـه وسـیله یـک PLC S7300 و یـک کامپیوتـر پیاده سـازی شـده و در اختیـار کاربـران آن قـرار داده شـد.

طراحی و ارتقاء آزمونگر وزنی کنتورهای آب مکانیکی - (2)

هوشمندسازی کنتورهای آب مکانیکی بر بستر اینترنت اشیاء (تکنولوژی LoRaWAN)

هوشمندسازی کنتورهای آب مکانیکی بر بستر اینترنت اشیاء (تکنولوژی LoRaWAN)

بـا توجـه بـه افزایـش روزافـرون ضریـب نفـوذ فناوری هـای نویـن در زندگی هـا و توسـعه خدمـات شـهری، شـرکت سیال سـنجش، توسـعه و سـاخت کنتورهـای آب مکانیکـی هوشـمند بـر پایـه اینترنـت اشـیا و بـا اسـتفاده از تکنولـوژی LoRaWAN را در دسـتور کار خـود قـرار داده و در سـال 1399، بـه اولیـن محصـول قابـل عرضـه خـود دسـت یافت. سیسـتم طراحـی شـده توسـط یـک سنسـور مکانیکـی – مغناطیسـی بـا کنتـور مکانیکـی مرتبـط شـده و حجـم آب عبـوری توسـط آن ثبـت میگـردد.

هوشمندسازی کنتورهای آب مکانیکی بر بستر اینترنت اشیاء (تکنولوژی LoRaWAN) 1

بـا توجــه بــه اســتفاده از تکنولــوژی LoRaWAN در محیط هــای شــهری امــکان ارســال و اتصــال کنتورهــا بــا درگاه (اصطلاحــا GateWay) موردنظـر خـود در فواصـل یـک تـا دو کیلومتـری امـکان پذیـر اسـت. مصـرف تـوان سیسـتم و انتخـاب باتـری بـه گونـه اسـت کـه عـدم نیـاز بـه تعویـض باتـری بـه مـدت حداقـل 3 سـال تضمیـن گـردد.

هوشمندسازی کنتورهای آب مکانیکی بر بستر اینترنت اشیاء - Copy (2)

تمامـی کاربـران اعـم از، شـرکت آب منطقـه ای، مدیـران سـاختمان ها و کاربـران شـخصی امـکان دسترسـی بـه اطلاعـات مرتبـط بـا خـود را بـه وسـیله یـک وبسـایت سراسـری و از طریـق نـام کاربـری و رمـز عبـور خـود را دارنـد. همیـن اتفـاق توسـط اپلیکیشـن اندرویـدی توسـعه داده شـده نیـز قابــل احقــاق اســت. اطلاعــات کنتورهــا بــه صــورت رمزنــگاری شــده در اختیــار ســرور قـرار داده شـده و امنیـت اطلاعـات کاربـران نیـز کامـلا ضمانـت می گـردد.

طراحی و ارتقاء آزمونگر وزنی کنتورهای آب مکانیکی - (2)

طراحی، بومی سازی و بهینه سازی کنتور مکانیکی مولتی جت

طراحی، بومی سازی و بهینه سازی کنتور مکانیکی مولتی جت

بـا توجـه بـه عـدم وجـود کنتورهـای مکانیکـی نیمـه خشـک بومـی شـده بـا مشـخصه 200=R ، طراحـی بهینـه، شـبیه سـازی و سـاخت ایـن کنتورهـا در دسـتور کار شـرکت سـیال سـنجش قـرار گرفـت. ایـن محصـول بـرای اولیـن بـار در کشـور در سـایزهای مختلــف عرضــه خواهــد شــد.

طراحی، بومی سازی و بهینه سازی کنتور مکانیکی مولتی جت - Copy

عـلاوه بــر افزایــش دقــت اندازه گیــری حجــم آب عبــوری، ســنجش دقیــق دبــی هــای کــم آب، از جملــه مزیــت هــای ایــن کنتــور نســبت بــه ســایر کنتورهــای مولتــی جــت می باشــد.

طراحی، بومی سازی و بهینه سازی کنتور مکانیکی مولتی جت - Copy (2)

همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن توانایــی متخصصیـن شـرکت سـیال سـنجش ، مبنـی بـر هوشمندسـازی انـواع کنتورهـا در بسـتر اینترنـت اشـیا، کنتورهـای مولتـی جـت هوشـمند از دیگـر محصـولات شـرکت سـیال سـنجش مـی باشـد.

طراحی، بومی سازی و بهینه سازی کنتور مکانیکی مولتی جت - Copy (3)

طراحی و ساخت کنتور الکترومغناطیس هوشمند

طراحی و ساخت کنتور الکترومغناطیس هوشمند

بـا توجـه بـه وجـود ذرات جامـد در چـاه هـای کشـاورزی، دقـت مناسـب و عـدم وجـود قطعـات مکانیکـی دوار در ایـن کنتورهـا، طراحـی و بهره بـرداری ایـن کنتورهـا را از اهمیـت خاصـی برخـوردار کرده اسـت.

طراحی و ساخت کنتور الکترومغناطیس هوشمند - Copy

شـرکت سـیال سـنجش نیـز هـم اکنـون در حـال مهندسـی و سـاخت ایـن نـوع از کنتورهاسـت تـا بـا توجـه بـه نیـاز قابـل توجـه کشـور بـه ایـن کنتورهـا، تـوان علمـی و فنـی آن در داخـل کشـور ایجـاد و تولیـد گـردد.

طراحی و ساخت کنتور الکترومغناطیس هوشمند - Copy (2)

کنتـور الکترومغناطیـس بوسـیله اعمـال میـدان مغناطیسـی توسـط دو سـیم پیـچ در بـاال و پاییـن لولـه موجـب ایجـاد اختلاف پتانسـیل بیـن دو الکتـرود خواهـد شـد کـه ایـن اختلاف پتانسـیل بـا سـرعت جریـان متناسـب اسـت. بدیـن صـورت کـه بـا اندازه گیــری ولتــاژ دو ســر الکتــرود میتــوان ســرعت ســیال در حــال حرکــت را اندازه گیــری کــرد.

طراحی و ساخت کنتور الکترومغناطیس هوشمند - Copy (3)

هوشمندسازی کنتورهای مکانیکی ولتمن (سایز بزرگ مخصوص چاه های کشاورزی)

هوشمندسازی کنتورهای مکانیکی ولتمن (سایز بزرگ مخصوص چاه های کشاورزی)

کارشناسـان برایـن باورنـد، بخـش قابـل توجهـی از منابـع آب زیرزمینـی در بخـش کشـاورزی مصـرف می شـود کـه میـزان زیـادی از آن بـه دلیـل اسـتفاده از روش هـای سـنتی آبیـاری هـدر مـی رود و یکـی از راهکارهـای قابـل اجـرا مسـدود کـردن چاه هـای غیرمجــاز اســت.

هوشمندسازی کنتورهای مکانیکی ولتمن

 امــا گاهــی در چا ههــای مجــاز نیــز شــاهد اضافــه برداشــت هســتیم کــه بــرای جلوگیــری از ایــن امــر نصــب کنتورهــای هوشــمند راهــکاری عملــی بــه شــمار مــی رود زیــرا بــا نصــب ایــن سیســتم ها می تــوان نظــارت دقیقــی بــر میــزان برداشــت آب توســط کشــاورزان داشــت.

هوشمندسازی کنتورهای مکانیکی ولتمن 2

بنابراین استفاده از کنتورهای هوشمند برای چاه های کشاورزی کاری بسـیار معقول در جهت مدیریت منابع آب کشور اسـت. در همین راستا وزارت نیرو بر این می کوشد تا بتواند تمامی چاه های کشـاورزی را مجهز به کنتورهای هوشمند سازد. شرکت سیال سنجش نیز هم اکنون در حال هوشمندسازی کنتورهای مکانیکی ولتمن می باشد تا با توجه بـه نیاز قابل توجه کشور و کمبود منابع آب، در جهت مدیریت منابع گرانبهای آب زیرزمینی و حفظ محیط زیست کوشیده باشد.

هوشمندسازی کنتورهای مکانیکی ولتمن - Copy (2)

طراحی و ساخت صفر تا صد دستگاه آزمون وزنی

طراحی و ساخت صفر تا صد دستگاه آزمون وزنی

بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون کاهــش زمــان انجــام آزمــون کنترل کیفــی در کارخانجــات و انجــام تمــام خــودکار آن، نیــاز بــه سـاخت صفـر تـا صـد دسـتگاه می باشـد. شـرکت سـیال سـنجش هـم اکنـون بـا تکیـه بـر تجربیـات گذشـته خـود، قـادر اسـت کـه طراحـی و سـاخت ایـن دسـتگاه را در تمامـی بخش هـا اعـم از بخـش سـیالاتی، طراحـی بدنـه، اجـزای سـامانه پنوماتیـک، طراحــی سیســتم کنترلــی و هوشــمند ســازی آن انجــام دهــد.

دســتگاه آزمون وزنــی کنتــور آب مکانیکــی آزمون هــای مــورد نیـاز بـرای کنتـرل کیفـی کنتورهـای قرارگرفتـه شـده در خـط را بـه وسـیله یـک سیسـتم کنترلـی هوشـمند و مجموعـه پمـپ و دیگــر تجهیــزات ســیالاتی، انجــام میدهــد.

طراحی و ساخت صفر تا صد دستگاه آزمون وزنی - Copy (2)

در ایــن فرآینــد از یــک دوربیــن متحــرک بــه جهــت تصویربــرداری از کنتورهــا اسـتفاده شـده و پـس از آن بـه وسـیله پـردازش تصویـر مقادیـر مـورد نیـاز آن بـرای دیگـر بخش هـا ارسـال می شـود. همچنیـن پیاده ســازی اجــزای ســامانه پنوماتیــک هماننــد شــیرهای کنترلــی، جک هــای هدایت کننـده نیـز بـه طـور کامـل انجـام خواهـد شـد.

طراحی و ساخت صفر تا صد دستگاه آزمون وزنی - Copy (3)