محصولات


جریان سنج فراصوت هوشمند

(فلومتر اولتراسونیک)

جریان سنج طراحی شده از نوع زمان گذر بوده و با توجه به دقت بالای آن در اندازه گیری دبی و حجم عبوری سیال، در صنایع مختلفی مانند صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد.

 1. اندازه گیـری دقیق، غیرمخـرب و بـدون اجـزای مکانیکـی دوار
 2. پایش و رصد برخط و امـکان گـزارش لحظـه‌ای میـزان دبـی مصرفـی بصـورت هوشـمند بـه کاربـر
 3. امکان اندازه گیری جریان آب با وجود ریزدانه ها بصورت نرخ کلی
 4. طراحی بازتاب کننده ها جهت کاهش افت فشار و عدم رسوب ریزدانه ها و در نتیجه طول عمر بیشتر

ماژول هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز

این ماژول جهت قرائت از راه دور اعداد کنتورهای آب، برق و گاز توسعه داده شده است.

 1. پایش مستمر میزان مصرف و ارائــه گزارشهــای روزانــه، هفتگــی، ماهانــه و ســالیانه و نمودارهــای مقایســهای مصــرف
 2. صدور و دریافت اطلاعات و اعـام اخطـار در صـورت مصـرف بیـش از حـد مجـاز، نقـص یـا دسـتکاری کنتـور بـه شـبکه مرکـزی
 3. امــکان جانمایــی دستگاه‌ها بــر روی نقشه و بررسی کارآیی تجهیزات بدون مراجعه حضوری
 4. حفـظ امنیـت داده بـه کمـک الگوریتـم رمـز نـگاری AES128و اسـتفاده از تکنولوژیهـای نویـن

کنتور الکترومغناطیس کشاورزی

در چاه‌هاي كشاورزي، به دليل امكان وجود ذرات جامد در آب، از كنتورهايي استفاده مي‌شود كه كمترين استفاده از قطعات مكانيكي دوار را داشته باشند. لذا كنتور الكترومغناطيس از بهترين كنتورهاي مورد استفاده در اين بخش و در صنايع ديگر است.

 1. پايش و رصد هوشمند ميزان و نمودار مصرف از راه دور
 2. عدم استفاده از قطعات مكانيكي دوار و در نتيجه خوردگي كم و طول عمر بالا
 3. امكان افزودن ماژول هاي هوشمند ديگر مانند تخصيص حجم مشخص براي هر اشتراك
flowmeter

دستگاه آزمون وزنی کنتورهای آب

کنتورهای آب، قبل از بکارگیری و ورود به بازار، ملزم به رعایت استاندارد و گذراندن آزمون کنترل کیفیت هستند که این آزمون توسط دستگاه آزمون وزنی انجام شده و نتایج گزارش می شوند.

 1. قابلیت نصب 10 کنتور در یک خط و 20 کنتور در در نوع 2 خطی
 2. قرائت و ارائه گزارش آزمون کنترل کیفیت به صورت هوشمند و تمام الکترونیک
 3. استفاده از یک دوربین متحرک و پردازش تصویر
 4. انجام آزمون در دبی‌هاي تعيين شده بدون دخالت مستقيم نيروي انساني و كاهش خطا

سطح سنج

در صنایع مختلف، امکان اندازه گیری ارتفاع ماده موجود در مخازن بدون حضور در محل مخزن از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت سیال سنجش در این راستا اقدام به طراحی و توسعه یک نمونه سطح سنج خازنی نموده است.

 1. قابلیت اطمینان بالا و هزینه نگهداری کم
 2. قابلیت استفاده در مخازن پر فشار
 3. مناسب برای انواع سیالات و جامدات پودری
 4. قابلیت کالیبره در خارج از مخزن و قبل از نصب